اطلاعات شناسنامه دانش آموز:

لطفا اطلاعات شناسنامه ای دانش آموز را به طور دقیق و کامل ثبت کنید. در صورت عدم ثبت شماره ها ، صفحه کلید گوشی را در حالت انگلیسی قرار دهید.